IEC60061-3

IEC60061-3

  • Model:
IEC60061-3
1G13 lamp seriesPass rule|7006-45-4
Pass check gauge|7006-44-4
2E17 lamp seriesPass rule|7006-27K-1
Stop gauge|7006-28F-1
Contact performance gauge|7006-26D-1
3E39 lamp seriesPass rule|7006-24B-1
Stop gauge|7006-24C-1
4E27 lamp seriesPass rule |7006-27B-1
Stop gauge |7006-28A-1
E27S1 lamp gauge|7006-27C-1
E27 lamp contact energy|7006-50-1
Prevent accidental contact of gauge|7006-51A-2
Prevent accidental contact of gauge 51*39|7006-51-2
Torque test gauge|IEC60968Fig2
5E14 lamp seriesPass rule 7006-27F-1
Stop gauge 7006-28B-1
Prevent accidental contact of gauge 7006-55-2
E14S1 lamp gauge 7006-27G-1
E14 lamp contact energy 7006-54-2
Head torque test gauge IEC60968Fig2
6E26 lamp seriesPass rule 7006-27D-3
Stop gauge 7006-29L-4
Prevent accidental contact of gauge 7006-29A-2
Contact performance gauge 7006-29-3
Reference diameter 23mm 7006-29B-2
Reference diameter 13.2mm 7006-29C-2
Reference diameter 10.4mm 7006-29D-1
7B15 lamp seriesInsert the 7006-4A-2 gauge
Keep power gauge 7006-4B-1
Stop gauge 7006-10-8
Pass rule 7006-11-8
Torque test gauge IEC60968Fig3
8B22d lamp seriesPass rule 7006-10-8
Stop gauge 7006-11-8
Insert gauge 7006-4A-2
Clamp gauge 7006-4B-1
Torque test gauge IEC60968Fig3
9GU10 lampPass check gauge 7006-121-1
10GY6.35 lampPass check gauge 7006-61-5
Pass rule 7006-61A-3


label: IEC60061-3